OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU MANTES SP. Z O.O.

DEFINICJE §1

Ilekroć jest mowa o:
1. Kupującym - należy przez to rozumieć Mantes Sp. Z o.o., ul. Kuźnicza 6-8, 21-040 Świdnik;
2. Sprzedającym - należy przez to rozumieć każdy podmiot będący Sprzedawcą, Dostawcą lub Wykonawcą produktów dla Kupującego:
3. Produktach - należy przez to rozumieć jakiekolwiek rzeczy ruchome, które Kupujący zamówił u Sprzedającego celem ich wykonania i/lub zakupu, zgodnie ze specyfikacją rodzajową, ilościową i jakościową.

POSTANOWIENIA OGÓLNE §2

1. Realizacja dostaw do Kupującego może nastąpić jedynie w wyniku zamówienia wystawionego poprzez Kupującego, które Sprzedający potwierdzi mailowo.
2. Sprzedający, w przypadku przyjęcia zamówienia do realizacji, zobowiązany jest w terminie określonym na zamówieniu do potwierdzenia jego przyjęcia Kupującemu wraz z ceną i terminem dostawy.
3. Sprzedający zobowiązany jest do umieszczania numeru zamówienia Kupującego i symboli, detali i oznaczeń znajdujących się w zamówieniu na wszelkich dokumentach i korespondencji dotyczących realizacji zamówienia i dostawy Produktów.
4. Sprzedający oświadcza, że Produkty stanowią jego własność, są wolne od wad fizycznych i prawnych, a w szczególności nie są przedmiotem zastawu, są wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także nie toczy się wobec nich jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne.
5. Sprzedający oświadcza, że Produkty nie naruszają praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej, a ich produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, i jest prowadzona zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
6. Wyłącza się obowiązywanie wzorców umownych Sprzedającego (m. in. ogólnych warunków, regulaminów), nawet w przypadku ich dołączenia do zamówienia albo powoływania się na nie w zamówieniu przez Sprzedającego.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA WYSYŁKI I WYKONYWANIA DOSTAW §3

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Produkty na swój koszt do Kupującego, chyba, że ustalono inaczej.
2. Każdorazowo jest zobowiązany do zaawizowania dostawy wysyłając dokument WZ oraz dane przewoźnika na adresy: biuro@mantes.eu
3. Wraz z dostawą Produktu na adres Kupującego Sprzedający jest zobowiązany przekazać Kupującemu:
a) specyfikację dostarczonych Produktów w postaci dokumentu WZ,
b) fakturę - wysłaną bezpośrednio na adres: biuro@mantes.eu
c) świadectwo kontroli jakości - jeśli jest wymagane
4. Brak dokumentów, o których mowa w § 3 pkt. 2 uważany jest przez strony za niewykonanie umowy i upoważnia Kupującego do realizacji wszelkich roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania określonych w § 4 i § 6 lub do:
a) odesłania Produktów w celu uzupełnienia brakujących dokumentów na koszt Sprzedającego
b) przesunięcia terminu płatności, który będzie liczony od daty usunięcia braków Produktów.
5. W przypadku gdy brak dokumentów o których mowa w § 3 pkt. 2 zostanie stwierdzony po przyjęciu Produktów przez Kupującego po pokwitowaniu ich odbioru, Kupujący o fakcie tym powiadomi Sprzedającego wyznaczając termin do usunięcia braków. W przypadku gdy Sprzedający braków tych w wyznaczonym terminie nie usunie, Kupujący będzie miał prawo do zastosowania środków wskazanych w § 3 pkt 3;
6. Specyfikacja dołączona do wysyłki musi bezwzględnie zgadzać się z rodzajem i ilością Produktów dostarczonych do Kupującego. W innym wypadku Kupujący zastrzega sobie prawo do odesłania całej przesyłki Sprzedającemu na jego koszt w celu usunięcia niezgodności. Na czas transportu Produkty muszą być zabezpieczone przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi - pozostałe warunki zabezpieczenia mają odpowiadać warunkom indywidualnie wskazanym przez Kupującego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO §4

1. W przypadku opóźnienia się Sprzedającego w dostarczeniu zamówionych Produktów w stosunku do terminów określonych przez Kupującego w zamówieniu, a przyjętych przez Sprzedającego do realizacji, Kupujący ma prawo do:
a) do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego;
b) naliczania kar umownych w wysokości 3% ceny Produktów za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia Sprzedającemu kary umownej w wysokości 30% ceny Produktów.
3. W przypadku, jeśli kary umowne określone w umowie nie pokrywają całości szkody poniesionej przez Kupującego, Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. W przypadku wykonania przez Sprzedającego wadliwych Produktów z materiału powierzonego przez Kupującego, Kupującemu przysługuje prawo obciążenia Sprzedającego kosztami powierzonego materiału oraz wszelkimi kosztami wynikającymi z powierzenia oraz związane z opóźnieniami produkcji.

WARUNKI ODBIORU JAKOŚCIOWEGO §5

1. Kupujący zastrzega sobie prawo kontroli procesu produkcji oraz kontroli odbioru jakościowego u Sprzedającego.
2. Wszelkie niejasności dotyczące rysunków lub identyfikacji produktów katalogowych, Sprzedający zobowiązany jest wyjaśnić z Kupującym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
3. Produkt musi być oznaczony w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. Dla Produktów wykonywanych wg dokumentacji, ich oznaczenie musi być zgodne z opisem na dokumentacji. Cechowanie należy wykonać na przywieszce.
4. Dopuszcza się pakowanie drobnych Produktów kompletami, dołączając etykietę z numerem detalu i ilością sztuk w opakowaniu.
5. Wszystkie Produkty niezależnie od wymagań wynikających z dokumentacji, powinny charakteryzować się wysoką estetyką wykonania.
6. Produkty powinny być dostarczone do Kupującego czyste, umyte bez zanieczyszczeń i śladów substancji z procesu technologicznego.

REKLAMACJE §6

1. Jeżeli Produkty dostarczone przez Sprzedającego nie spełniają wymogów określonych w zamówieniu, a w szczególności mają one wady fizyczne lub prawne, to Kupującemu według jego swobodnego uznania i wyboru przysługuje prawo do odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny. Kupujący może także żądać dostarczenia zamiast Produktów wadliwych takiej samej ilości Produktów wolnych od wad oraz zapłaty kar umownych i/lub naprawienia szkód wynikłych z opóźnienia. Kupujący może żądać także usunięcia wady. Art. 560 par 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.
2. Podstawą do reklamacji w związku z wadami fizycznymi są wykryte wady jakościowe, braki ilościowe i brak dokumentów.
3. W przypadku reklamacji, Sprzedający zostanie poinformowany przez Kupującego o jej podstawach.
4. W przypadku zgłoszenia reklamacji i żądania Kupującego naprawy lub wymiany Produktu, Sprzedający zobowiązany jest odebrać wadliwy Produkt niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. Jeżeli wadliwy Produkt nie zostanie odebrany w powyższym terminie, Kupujący zastrzega sobie prawo do usunięcia wad Produktu we własnym zakresie, obciążając Sprzedającego kosztami usunięcia wad lub odesłania Produktu na koszt Sprzedającego. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

FAKTUROWANIE I ZAPŁATA §7

1. Na fakturze lub specyfikacji do niej dołączonej należy umieścić numer zamówienia zgodnie z § 2 pkt.
3.
2. W przypadku, gdy cena za dostarczone produkty została ustalona w walucie obcej, a zapłata następuje w PLN, niezbędne jest umieszczenie na fakturze ustalonego zgodnie z umową kursu waluty w stosunku do PLN, oraz numeru tabeli kursów i nazwy banku, wg której kurs waluty został określony.
3. Faktury wysyłane drogą elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail: biuro@mantes.eu. Faktury wysłane pod inny adres nie są skutecznie doręczone Kupującemu i w takim przypadku nie biegną terminy płatności należności wynikających z faktur.
4. Płatność za faktury regulowana będzie przelewem, w terminie uzgodnionym liczonym od dnia dostawy Produktów i dostarczenia faktury Kupującemu w sposób wskazany w pkt 3, chyba, że istnieją inne ustalenia.
5. Odstępstwa od ustalonych na zamówieniu warunków upoważniają Kupującego do wystąpienia z wnioskiem o obniżenie ceny sprzedaży, wystawienie faktury korygującej i jednocześnie zobowiązują Sprzedającego do obniżenia ceny sprzedaży Towarów i wystawienia faktury korygującej.
6. Warunkiem zapłaty jest dostawa Towarów oraz prawidłowe wystawienie faktury zgodnie z zamówieniem.

POUFNOŚĆ §8

1. Sprzedający niniejszym zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy oraz do nie ujawniania osobom i podmiotom trzecim w sposób bezpośredni lub pośredni jakichkolwiek informacji, materiałów i dokumentów, w posiadanie których wszedł w trakcie prac związanych z realizacją zamówienia, a także do wykorzystywania ich jedynie w celu jego realizacji
2. Za ujawnienie informacji, materiałów i dokumentów, o których mowa § 8 pkt. 1 Kupujący uważa również:
a) zawinioną, na skutek niewłaściwego zabezpieczenia, jakąkolwiek utratę (również w wyniku kradzieży) informacji, materiałów i dokumentów i ujawnienie ich, na skutek tej utraty, osobie nieuprawnionej,
b) jakiekolwiek nieuprawnione ujawnienie Informacji Poufnych przez pracowników Sprzedającego.
3. Sprzedający ograniczy ujawnianie informacji, materiałów i dokumentów jedynie do swoich pracowników związanych z realizacją zamówienia. Jednocześnie Sprzedający poinformuje swoich pracowników, którym ujawnił informacje, materiały i dokumenty, o nałożeniu na nich obowiązku ich nie ujawniania zgodnie z niniejszymi warunkami, a tak że o obowiązku nie wykorzystywania informacji, materiałów i dokumentów dla własnej korzyści.
4. Strony uzgadniają, że Sprzedający poinformuje Kupującego o każdej próbie wydobycia informacji, materiałów i dokumentów przez osoby lub podmioty nieuprawnione. Sprzedający podejmie również należyte starania w celu zabezpieczenia uzyskanych informacji, materiałów i dokumentów przed niezamierzonym przejęciem ich przez osoby lub podmioty nieuprawnione.
5. W przypadku naruszenia przez pracowników Sprzedającego zakazu ujawniania informacji, materiałów i dokumentów określonych niniejszą umową, Sprzedający jest zobowiązany do podjęcia kroków przewidzianych przez prawo, zmierzających do wyegzekwowania przestrzegania zapisów niniejszej umowy.
6. Powyższe warunki dotyczące poufności obowiązują również po zakończeniu współpracy przez okres 5 lat.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW §9

1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają go do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Kupującego.

Kontrola jakości

Niezależnie od projektowanego i produkowanego elementu firma Mantes prowadzi ścisłą kontrolę jakości, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa oferowanych produktów.